كرونا ويروس او د شرعي اسبابو استعمال

اجـــــــــرونه(دريمه برخه)

اجـــــــــرونه (لومړۍ برخه)