د افغانستان اساسي قانون که د عيسويانو انجيل!؟

آيا پوتين به بيا په ۲۰۲۴ کې ولسمشر شي؟ 

اساسي قانون تر ډېر حده په چا پلي کيږي؟

د مرکزیت او عدم مرکزیت بریالي کول

ولسمشر غني د اساسي قانون د تعديل فرمان ورکړی 

حکومت موقت خلاف ارزش های قانونی است