د پاڼې محتوا

ټګونه


مداخله ی آَشکار

شواهد زیادی ارائه شدند که جزو روشنگری های ما ثابت می ساختند تلقی بر اساس متکلم، چه قدر سیاسی شده است. به یاد دار ...