چين په کرونا ويروس کې هم سياست کوي! 

له عبدالله عبدالله د اروپايي ټولنې غوښتنه