اب حیات چینه

د پښتو ژبې مطلقیت او کلیمه جوړونکي مختاړي