مود و فیشن (طنز)

سپین‌غر ادبي بهیر ۴۱مه ناسته هم وکړه    

داغلي زړونه

انسانان!

وروستی یاد

غزل

سولې کله راځې؟

تصوير

غزل

خدای پاماني

د رڼا په لټه

اب حیات چینه

که مو ادبي خيال پردازي خوشيږي نو ويې لولئ  

یار که اغیار؟

بل زندان

بغاوت

د ښۀ لیک، لیکلو اصول

رنګینه دنیا

غزل

غـــزل

غزل

ادب او مينيماليزم

ابهام

د غلا خاطرې (طنز)

د ستر لایق په اړه ویرنه

د تاریخ پند

کلیواله مینه

حميرا نکهت د ۶۰ کالونو په عمر ومړه

د دود ناخواله

یوه ماشوم ته لویه سزا!