نبيل: احمد مسعود د ستر فکر څښتن دی 

افغان دولت لپاره د سرطان دانې!

د کورنۍ جګړې احتمال څومره شته؟!

امرالله صالح او احمد مسعود ته! تړنه ذلت دی