احمد شاه مسعود څوګ وو؟

عطا: مسعود د سولې لپاره جګړه کوله 

درې سنګره، یو موقف

عطا محمد نور: احمدشاه مسعود نړيوال شخصيت وو

نبيل: احمد مسعود د ستر فکر څښتن دی 

د سقاو له خټې

امرالله صالح او احمد مسعود ته! تړنه ذلت دی