اجـــــــــرونه (څلورمه برخه)

اجـــــــــرونه (شپږمه برخه)

اجـــــــــرونه (اتمه برخه) 

اجـــــــــرونه (لسمه برخه)

اجـــــــــرونه (يوولسمه برخه)

اجـــــــــرونه (دولسمه برخه)

اجـــــــــرونه ( څوارلسمه برخه)