فکري مکاتب او مفاهیم
په بښنې تر اوسه مالوت نه دي پورته شوي