ژبزده کړه
څنګه کولی شو انګلېسي ژبه زده کړو؟   
ژبزده کړه

څنګه کولی شو انګلېسي ژبه زده کړو؟