۲۱مه پيړۍ
يوټيوب کې نوې ځانګړنه 
۲۱مه پيړۍ

يوټيوب کې نوې ځانګړنه 

یوویشتمه پیړۍ به د افغانانو لپاره څنګه وي؟‎
۲۱مه پيړۍ

یوویشتمه پیړۍ به د افغانانو لپاره څنګه وي؟‎

WhatsApp نوې ځانګړنه رامنځ ته کړې 
۲۱مه پيړۍ

WhatsApp نوې ځانګړنه رامنځ ته کړې 

وېنډوز عامل سيسټم پنځه دېرش کلن شو
۲۱مه پيړۍ

وېنډوز عامل سيسټم پنځه دېرش کلن شو

د پاکستان حکومت د ټېک ټاک ټولنيزې شبکې فعاليت بند کړ
۲۱مه پيړۍ