د اونۍ څېره
جنرال پرويز مشرف
د اونۍ څېره

جنرال پرويز مشرف

محمود احمدي نژاد
د اونۍ څېره

محمود احمدي نژاد

اسامه بن ﻻدن
د اونۍ څېره

اسامه بن ﻻدن

عبدالله ګل
د اونۍ څېره

عبدالله ګل

رنګين دادفر سپنتا
د اونۍ څېره

رنګين دادفر سپنتا

پخوانی پاچا ارواښاد محمد ظاهرشاه
د اونۍ څېره

پخوانی پاچا ارواښاد محمد ظاهرشاه

ګلبدين حکمتيار
د اونۍ څېره

ګلبدين حکمتيار