د پاڼې محتوا

اسلامي


حجاب

بندګي ده، هم لِذت دی په حجاب کې خورې ستا د ژوند عزت دی په حجاب کې له حجابه د جنت بوی محسوسیږي  هم خوږوالی، حَ ...