د  " لوړه ټکنالوژي-کمپیوټر"  برخې لیکنې  

کمپیوتر څه شی دی (دوهمه برخه)

کمپیوتر څه شی دی (دوهمه برخه)

کمپیوتر څه شی دی (دوهمه برخه)

کمپیوتر څه شی دی(دوهمه برخه)

اوس چی موږ پوه شوو چی کمپیوتر د باینری اعدادو په کمک کار کوی او تنها او تنها صفر او یو پیژنی نو پدی به خبری وکړو چی دا هرڅه په څه دول اجراکیږی.

په کمپوتر کی یو زیاد تعداد ګروپونه نصب شوی چی هر...


Top