د  " ادبي ټوټې"  برخې لیکنې  

څو د پند لنډی کیسی

څو د پند لنډی کیسی

څو د پند لنډی کیسی

د آمن کوتره
په ځنګل کې د مرغانو ډیر سخت بحث روان و موضوع یی دا وه چی آخیر انسانان د مرغانو حقوقو ته ولی نه ګوری چی دا ځنګلونه وهې
پر شاخ ناسته د آمن کوتری پری را غږ کړ، زما نادانه دوستانو، انسانان خو د خپل مینځ د جنګو خلاص نه دی ستاسو به څه غم وخوری،، تل یی زه د آمن لپاره په هوا کړی یم،،،
               ...


Top