د  " لڼډې کیسې"  برخې لیکنې  

#کمزوري زړه خلک دي یي نه لولي!!!

#کمزوري زړه خلک دي یي نه لولي!!!

#کمزوري زړه خلک دي یي نه لولي!!!

ډاکتر صاحب د سهار چای هم ونه څښه په بیړه له کوره ووت او د ښار په لور روان شو،خپلي میرمن مور او خور ته یي د ښځي نړیوالۍ ورځي په پار ښایسته ډالۍ واخستلي.
ساعت ته یي چي پام شو د رسمیاتو وخت یي هم پوره کیدونکی و په منډه منډه یي ځان تر روغتونه ورسوه.
د ناروغانو لیدل او درملنه یي پیل کړه، یو ناروغ ورته وویل داکتر صاحب زما حالت ښه نه دی که مړ شوم دا مې د کورنۍ شمیره ده، مخکې زما د مرګ له خبره مي میرمن ته زما له خوا د ښځې د نړیوالې ورځ مبارکي ورسوه.
ډاکتر د ناروغ په سر لاس کیښود اوښکې یې د ناروغ په وجود تويې کړې.
ورته یې وویل ...


Top