د  " اقتصادي"  برخې لیکنې  

عامه تمویل ( د مالیاتو) تعریف  Defination of Fublic Finance

عامه تمویل ( د مالیاتو) تعریف Defination of Fublic Finance

عامه تمویل ( د مالیاتو) تعریف Defination of Fublic Finance

عامه تمویل یا یو عامه بودیجه ( A Public Budget ) د عواید او مصارفو په رسمی لست کې د راتلوونکي لپآره د یوه حکومتی واحد څخه عبارت دي  یا په بل عبارت عامه تمویل ته عامه بودیجه یا ددولتونو یو ډول مالي پلان هم وایي.

د عامه تمویل تاثیرات د عوایدو په توزیع کې:

دلته باید ووایو چي د عامه سکتور فعالیتونه د کلی اقتصاد  یو مهم عنصر جوړوي. هغه دا چي ددولت لګښتونه او مالیات داوړه د ملی عاید په سطحه باندي د قیمتونو په سطحه باندي او همدارنګه په استخدام باندي هم تاثیرات لري.

  • د ملي  عاید په سطح...


Top