د  " روغتیا"  برخې لیکنې  

په يوه اونۍ او مياشت کې څو ځلې جنسي اړېکې تر سره کړو؟ چې د خوښ او روغ ژوند لامل کيږي

په يوه اونۍ او مياشت کې څو ځلې جنسي اړېکې تر سره کړو؟ چې د خوښ او روغ ژوند لامل کيږي

په يوه اونۍ او مياشت کې څو ځلې جنسي اړېکې تر سره کړو؟ چې د خوښ او روغ ژوند لامل کيږي

د ښځې او خاوند ترمنځ څومره يوځای کېدنه د خوښ او روغ ژوند لامل کيږي؟

آيا کوم ځانګړی شمېر شته، چې په ورځ، اونۍ او مياشت کې بايد څو ځله ښځه او خاوند سره يوځای شي؟

 

په دې لېکنه درته د هغه خلکو د ژوند په اړه مالومات وړاندې کوو، چې خوښ او روغ ژوند لري، دوی څه ډول جنسي اړېکې لري؟

 

۱- هغه ښځه او خاوند، چې هره ورځ سره يوځای کيږي:
که چېرې ښځه او خاوند په ورځني ډول جنسي اړېکې ساتې په روغتيا يې بده اغېزه کوي او ترمنځ يې مينه کميږي، چې دا کړنه يې بيا راتلونکی ژوند له بې خوندۍ سر...