د  " نړېوالې چارې"  برخې لیکنې  

جَزَاء وِفَاقًا

جَزَاء وِفَاقًا

جَزَاء وِفَاقًا

ما څو کاله وړاندې د مسکو د کتاب په نړیوال نندارتون کې خپلې کڅوڼې په وړیا وېشونکو او پلورېدونکو کتابونو ډکې کړې. د بې شمېرو کتابونو په لیکه کې یو هم په سعودي کې چاپ شوی «تفسیر کابلي»، چې په پښتو ژبه کې د سپېڅلې وینا تر ټولو اوڅاره ژباړه ګڼل کېږي، راغلی و.

په ډېره لېوالتیا او تلوسه مې دا کتاب په دې هیله پرانېست، چې هغه به په مورنۍ ژبه د قران الکریم د لوستلو تنده مې خړوبه کړي. خو کله چې ما د «تفسیر کابلي» لوستنه پیل کړه لومړی مې فکر وکړ، چې دا پښتو نه ده او یا زه لېونی شوی یم او خپله ژبه مې هېره کړې ده. له شاک...


Top