د  " اسلامي تمدن "  برخې لیکنې  

 روژه او د رمضا ن مبا رکه مياشت

روژه او د رمضا ن مبا رکه مياشت

روژه او د رمضا ن مبا رکه مياشت

 بسم الله الرحمن الرحیم