د  " سیاسي"  برخې لیکنې  

روسانو وطنجار ته څه وویل؟

روسانو وطنجار ته څه وویل؟

روسانو وطنجار ته څه وویل؟

جنرال محمد اسلم وطنجار د ثور د کودتا لومړنی قوماندان او د شوروي د تر تولو وفادارو ملګرو په ډله کې و. د ژوند په وروستیو کې یې یو تاریخي حقیقت ښکاره کړی دی چې زموږ نسلونو ته ډیر ګټور دی. تر دغه بحث لږ مخکې د شوروي او افغانانو پر اړیکو لنډه تبصره کوم چې حالات درته ښه روښانه شي.

شوروي اتحاد د روسي امپراطوري بل نوم و چې د لسګونو قومونو د اسارت په نتیجه کې یې یو لوی هیواد جوړ کړی و. روسانو د تزاري روسیې تر ټولو مقتدر مشر لوی پیتر له وخته پلان درلود چې د هند سمندر او ورو ورو د نړۍ مشرۍ ته ځان ورسوي. په روسیه کې د کمونیستي انقلاب مشر ولاد...


Top