توره جګړه

توره جګړهپه څاڅکي څاڅکي نن ساقي په ما توبـه ماته کړه
شـیـخ له مستۍ نه پـه رڼا ورځې روژه ماتـه کړه
اغـیار يي تــور پـه مـا را وتـپـه فـتـوا يي ورکړه...
خلکو د دین په نوم ختا کې زما خـولـه ماته کړه
غلـیم کمـین کې راته ناست ؤد دوسـتۍ جامو کې
پـه خـپل هـنر يي ددې لـوې ملـت پرده ماته کړه
کوشش يي وکـړلـوچې لـمرپه دووګوتو پټ کړي
وطـنـپالـونکــو د یـرغـل تـوره پـلـمـه ما تـه کړه
د مـیکـــدې پــه ورانـولــو لا رقـیـب اخـــتـه دی
رنـدان خپاره شول ګـوډ ملاځکه پیالـه ماتـه کړه
لـه زیارتـونـو جوماتـونـو مورچلـونـه جوړ شول
افـغـان دوښـمـنـو د یـووالي ســلسـلـه مـاتـه کـړه
اوس خـدمـتـګاره رغـول غـواړي حـرم د جانان
لومړی په خپل ولس پردۍ توره جګړه ماته کړه


Loading...
tags

ستاسې تبصرې

*


Top