قابل توجه محترم آقای سانچارکی معین وزارت اطلاعات وفرهنگ!

قابل توجه محترم آقای سانچارکی معین وزارت اطلاعات وفرهنگ!
احتراما توجۀ شما را به تلفظ تخلص شما جلب میکنم که در میدیا "سانچارکی" نوشته میشود، وگویا شما آنرا قبول نموده اید، ولی ترکیب و تلفظ تخلص "سانچارکی" که متشکل ازسه جزۀ (سان + چارک +ی) میباشد، مرا مغشوش ساخته وخواستم آنرا بطور دوستانه با جناب شما ومردم شریف ولایات شمال کشورمطرح سازم. من با کلمه وترکیب (سنگچارک) که یک نام با معنی میباشد، ازقدیم آشنا میباشم وسندی هم درین باره دارم که پسانترارائه خواهد شد – (سنگچارک) یک ولسوالی درشمال افغانستان بود وهست که ازقدیم تا حال بهمین نام شناخته ویاد شده است- اما "سانچارک" که یک ترکیب بی معنی میباشد، آیا کدام قریه ای درجوار(سنگچارک) میباشد یا تغییرنام قدیم (سنگچارک) است که بدون تصویب مردمی و مراحل قانونی (سانچارک) شده است؟؟؟درین باره خواهان معلومات وتوضیحات میباشنم.
 
پدرم مرحوم سیدمحمدسرورکُنَری درسنه 1331 هجری قمری( 117 سال قبل) حاکم (سنگچارک) بود ودرآنوقت حُکام مکلف بودند درهرچندماه راپور"نرخ ونوا وکیفیت آب وهوا" وامنیت منطقه رابمقام نایب السطنه درکابل اطلاع دهند؛ درین باب مکتوب رسمی ازتاریخ ماه ربیع الاول 1331 هجری قمری دراوراق قدیمی پدرم وجوددارد که نقل آن قرارذیل میباشد:
 
"" تصدق حضورپرنورجناب عالی نایب السطنه صاحب شوم: کمترین فدویان دولت سیدمحمدسرورکنری حاکم قریۀ سنگچارک ومیرزاغلام محی الدین دفتری قریۀ مذکوردرباب نرخ ونوا وکیفیت آب وهوا ازتاریخ ماه ربیع الاول...پنج ماه مذکور بحضورمبارک عرض مینمایم بدینموجب:
 
فقرۀ اول نرخ نامۀ مردمی بقرارقلمداد وپایمردی ارباب ها وافسقال ها که فی بین مردم رعیت خرید وفروش میشود، ازینقراراست :گندم ... جو ... جواری ... مغشوش ... روغن زرد ... گوشت گوسفند ... تمباکو ... ماش ... مغشوش ... (اعداد وبعضی نامها درست خوانده نشده ، دراصل سند دیده شود).
 
فقرۀ دوم، درهمین پانزده روز اخیرماه مذکوربدفعات چهار پنج یوم برف وباران باریده وهواسردی دارد... نسبت به ... پانزده روز گذشته بسیار کمترشده.
 
فقرۀ سوم، مرض وناخوشی نیزدرهمین پانزده روزتا...ازعنایات کاملۀ حضرت الهیجل علی شانۀ نبوده و نمی باشد.

وباقی تمامی رعایای ملکی بکمال خاطرجمعی آرام و آسوده حال بوده به دعای دوام دولت قوی شوکت اعلحضرت انور والا وحضرت مولایم اشتغال و از .... ادب است – تحریر فی پنج ماه ربیع الاول 1331- دستخط فدوی دعاگوی سیدمحمدسرور "" (اصل این سند را درضمیمه، صفحۀ دوم، ملاحظه میفرمائید.)
 
دردوران زندگی پدرم چند بار از خوبیهای ولسوالی (سنگچارک) که مدت دوسال در آنجا مو ظف بود، توصیف میکرد ومن معنی کلمۀ (سنگچارک) را ازپدرم پرسیده بودم- آن مرحوم میگفت که درمحال (سنگچارک) معیار وزن به (چارک) بود، یعنی اگرمردم یک سیر گندم یا جومی خریدند، چهارتا سنگ (چارکی) در یک پلۀ ترازو گذاشته میشد، ولی برای خریدو فروش مواد غذایی ازقبیل روغن، بوره، برنج، ماش وغیره ازسنگهای یک (پاو)، (نیم چارک) و (یک چارک) استفاده میشد وبخاطر همین خصوصیت معیار وزن که (چارک) بود، این محل را (سنگچارک) میخواندند.
 
اسم محال(سنگچارک)هم دردفاترولایت بلخ وشبرغان وهم دردفاترمالیات کابل بنام(سنگچارک) ثبت بوده ودلیل منطقی برای تغییر دادن این نام با مسمی دیده نمیشود. درسند 117 ساله نیزنام این ولسوالی (سنگچارک) ثبت شده واگر کسی تخلص خودرا(سنگچارکی) میگذارد، کمال مطلوب است. اما(سانچارکی)این ترکیب رابی معنی وبی مفهوم میسازد.احترام.

Loading...
tags

ستاسې تبصرې

*


Top