د قانون له مخې د سفارتخونو او قونسګرۍ دنده څه ده؟

د قانون له مخې د سفارتخونو او قونسګرۍ دنده څه ده؟ په نورو هیوادونو کې چې د افغانستان سیاسي نمایندګي کوي، په عامه توګه ورته د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سفارت خانه یا قونسلګري وایې، سفارت او قونسلګري په دایمي یا موقتي ډول د یو هیواد نمانیدګي په بل هیواد کې کوي. سفارت خانې او قونسلګري د یوه هیواد د بهرني سیاست د پلې کېدو، د هغه هیواد د حقونو څخه دفاع او د یوه هیواد د بهر میشتو اوسیدونکو د قانوني او مشروع ګټو څخه دفاع لپاره تاسیسېږي. ډپیلوماتیک کارکونکي د دولت د سیاسي استازو په توګه په نورو هیوادونو کې د خپل هیواد د ملي حاکمیت ممثل دي او د خپل هیواد ملی ګټو ته باید ژمن اوسي. د افغانستان ډپیلوماتیکو او قونسلي کارکوونکو قانون په دوهمه ماده کې داسی راغلی دی:
1) د هیواد د لوړو ګټو په پام کې نیولو سره د اهلیت، وړتیا، تجربی او تخصص پر بنسټ ډپیلوماتیکو او قونسلي کارکونکو ټاکل.
2) د هیواد د بهرني سیاست د موخو پلې کېدل او په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د اتباعو له قانوني او مشروع ګټو ځخه دفاع کول. دا چې د افغانستان اسلامی جمهوریت څومره د ډپیلوماتیکو او قونسلیي کارکونکو په ټاکلو کې وړتیا او تخصص په نظر کې نیولی دی، او په بهرنیو هیوادونو کې یې څومره د افغانستان د اتباعو د مشروع حقونو څخه یې دفاع کړی ده دا قضاوت به تاسو ته پریږدو. 

Loading...
tags

ستاسې تبصرې

*


Top