نظم

نظم


د ښوونکي د ورځې په مناسبت 
(نظم)
نن ښوونځي کې دا کیسه ګرمه وه
زمونږ ټولګي کې ټولګیوال راغونډ ول
ټولو په دې خبره بحث کاوه
چې د ښوونکي ورځ ته
ورځې په شمار پاتې دي
مونږه ښوونکي ته تحفې رانیسو
چا وېل چې غاړې ته یې هار رانیسو
یوه وېل زه ورته جامې اخلمه
بل وېل غرمې ته میلمستیا جوړوو
ما ویل چې زه ورته غزل ډالۍ کړم
خو دا خبره مې په خوله نشوی کړی
یوه ژور چرت کې وم ډوب ملګرو
چې څنګ کې ناست ملګري 
غږ کړ پر ما!
ته بیا په کومو چرتو سر یې آشنا
که پیسې نه لرې نو غم مه کوه
د ستا د برخې پیسې زه ورکوم
ما وېل خبره د مادیاتو نه ده
تاسو لمانځغونډې نه مېله جوړه ده
که زه لمانځغونډې باندې نه پوهیږم
زما په دې خبره
ټولو په کړس وخندل
چې دې شېبه باندې ښوونکی راغی
هغه تپوس د ماجرا اوکړلو
یوه ټولګیوال ورته کیسه بیان کړه
ښوونکی لږ شانې مسکی غوندې شو
بیا یې په خوږ انداز کې داسې اووېل
زه مخالف یمه د داسې غونډې 
چې مصارف یې شاګردان ورکوي
یو زما سپین کالي هیڅ نه خوښیږي
خو شاګردان یې راته هر کال راوړي
زما بوټونه دي اته نمبره
خو ګورئ پام چې زیات لګښت ونکړئ
زه مخالف یمه د داسې غونډې
چې مصارف یې شاګردان ورکوي
له دې ښوونکي مونږ د څه تمه کړو
چې یې وي سترګې د شاګرد و جېب ته
دی په دې ښه پوه خو 
ضمیر یې
مړ دی
( امین مسعود)


Loading...
tags

ستاسې تبصرې

*


Top