ښځو باید له چا مخ پټ کړی

ښځو باید له چا مخ پټ کړید دغه لاندي ذکر سوو ښځو څخه د نارینه لپاره ستر کول فرض دی :
١_ د اکا د لور څخه
٢_ د ماما د لور څخه
٣_ د عمه د لور څخه
٤_ د خاله د لور څخه
٥_ د ورینداري څخه
٦_ د خوښیني څخه
٧_ د اکا د ښځي څخه
٨_ د ماما د ښځي څخه
٩_د وراره د ښځي څخه
١٠_ د خوريي د ښځي څخه
١١_ د اکا د زوی د ښځي څخه
١٢_ د ماما د زوی ښځي څخه
١٣_ د عمه د زوی د ښځي څخه
١٤_ د خاله د زوی د ښځي څخه
او د دغه لاندي ذکر سوو نارینه ؤ څخه د ښځي لپاره ستر کول فرض دی :
١_ د اکا د زوی څخه
٢_ د ماما د زوی څخه
٣_ د عمه د زوی څخه
٤_ د خاله د زوی څخه
٥_ د عمه د خاوند څخه
٦_ د خاله د خاوند څخه
٧_ د اخښي څخه
٨_ د وریرې د خاوند څخه
٩_ د خورزې د خاوند څخه
١٠_ د اکا د لور د خاوند څخه
١١_ د ماما د لور د خاوند څخه
١٢_ د لېور څخه
١٣_ د خاوند د اکا څخه
١٤_ د خاوند د ماما څخه
١٥_ د خاوند د اخښي څخه
١٦_ د خاوند د اکا د زوی څخه
١٧_ د خاوند د ماما د زوی څخه
١٨_ د خاوند د عمه د خاوند څخه
١٩_ د خاوند د خاله د خاوند څخه

Loading...
tags

ستاسې تبصرې

*


Top