لمر

لمر


لمر هم دی په غرو مین

د سپوږمۍ په تلو مین

وړانګې ورپسې وپاشي

دی په ورکو یادو مین

شنار له پاڼو واوري

سیندونو په څپو مین

سترګې ونښلوي ګل کې 

د لارکې په اغزو مین

نظر واچوي طبیعت کې

هم د لپې په لاسو مین

د سیورو په لټه پسې

هسکو ټيټو اړخو مین 

tags

ستاسې تبصرې

*


Top