څاڅکي

څاڅکيڅاڅکي
څاڅکو ته گورم
چې راتوې شي
ترې را زرغون شي شگۍ گلونه (۱)
بيا سره مله شي يو تربله ...
لښتي خړوب شي
بهاند بهاند
څپې څپې شي
جوړ اباسين ترې
د تلسمسورو سرو گلکڅو شي.
۲۰۱۷-۸- ۲۶
(۱) يو راز دښتي

Loading...
tags

ستاسې تبصرې

*


Top