ایا در افغانستان واقعاً نسل 3G وجود دارد ویا خیر؟

ایا در افغانستان واقعاً نسل 3G وجود دارد ویا خیر؟
نسل صفرم (O G):
این نسل مکملا شامل تکنالوژی آنالوگ بوده که هر کدام در رنج های مختلف فریکانسی فعالیت می نمود .داری تکنالوژی
های ذیل آند .
یک تکنالوژی (half duplex ) یعنی یک طرفه بود که هر دو جانب همزمان از عین فریکانس استفاده میگردید یعنی در
عین زمان هم اخذ و هم ارسال کرده نمی توانست. (Mobile Telephony System) MTS در این تکنالوژی
ضرورت به operator نبود که این تکنالوژی از سه فریکانسی استفاده می نمود که شامل UHF ,high VHF,VHF
بود که فعلا از این فریکانسی در pager ها استفاده می گردد (Advanced Mobile Telephony System) AMTS
در این تکنالوژی ضرورت به operator نبود که این تکنالوژی از سه فریکانسی استفاده می نمود که شامل UHF ,high
VHF,VHF بود که فعلا از این فریکانسی در pager ها استفاده می گردد. (Ofetlig land mobile
Telephone)OLT از این تکنالوژی در سیستم رادیویی جاپان استفاده میشد که از فریکانسی 900MHZ استفاده می
نمودند . (Mobile Leforas System)MTD اولین کشوری که از آن استفاده کرد ناروی بود گردید مخفف سوید نی بود
که در آن از فریکانسی 450MHZ استفاده میگردید (Public Automated Land)PLMA Autotel سیستم است که
در کلمبیای بریتانیوی و کانادا پیدا شده بود و از فریکانسی VHF استفاده میگردید که ار سیستم آنالوگ برای صدا و از
سیستم دیجیتل برای سیگنلنگ استفاده میگردید (Auto Radio Puhelin) ARP
که در زبان انگلیسی car Radio phone معنی دارد که این شبکه اولین شبکه خدماتی و تجارتی موبایل برای عامه در
فنلند استفاده گردید.
نسل اول:1G:
این وسایل از قدیمی‌ترین وسایل بی سیم استند که یکی از مشخصات آنهاآنالوگ بودنشان است. نمونه‌ای از این
وسایل خدمات موبایل پیشرفته (AMPS) است که در آمریکا در سال های قرن بیستم طراحی شده و صدا را بالای
یک کریر ماجولیت میکند که یوزر های مختلف در یک هجره دارای فرکانس‌های مختلفی استند و هجره های مجاور
از مجموعه فرکانسی متفاوتی استفاده میکنندهجره های که به اندازه زیاد از هم دور باشند میتوانند از یک فرکانس
مشترک استفاده کنندبخاطریکه باعث تداخل آنها بالای یک دیگر کم خواهد بودنسل اول سیستم های هجروی موبایل در
دهه 1980 به وجود آمدند. شبکه موبایل هجروی، ناحیه پوشش به هجره های کوچک تقسیم می شوند که یک
فرکانس می تواند چندین بار در شبکه استفاده شود بدون آنکه تداخلی ایجاد شود این باعث افزایش ظرفیت سیستم می
شود. نسل اول از تکنیک انتقال آنالوگ برای حمل ترافیک که اضافتر به صورت صوت بود، استفاده کرد. موفق
ترین استندردهای آن عبارتند از :NMT, TACS, AMPSخصوصیات نسل اول موبایل عبارتند از ظرفیت
محدود، خدمات محدود، کیفیت صدا آن ضعیف، تجهیزات سنگین، از نگاه اقتصاری گران، دارای حجم زیاد و
همچنان برای ارسال خدماتصوتی از روشهای ٱنالوگ و FDMA استفاده مینمود.و از تکنالوژی های که استفاده
میکند قرار ذیل است . NordicMobileTelephony)NMT) اولین سیستم هجروی موبایل که کاملا اتوماتیک
و دارای تکنالوژیfull duplex بود یعنی در عین زمان هم اخذ و هم ارسال کرده می توانست شد.
نسل دوم:2G
بر خلاف نسل اول، وسایل و تجهیزاتنسل دوم شبکه های موبایلدیجیتلاستند. که شاملجی‌اس‌ام (GSM )که استندرد آن
در اروپا عملی شد ولی فعلا در همه جای دنیا از آن استفاده میشود، سیستم TDMA که درآمریکااستندرد آن وضع شد و
سومیدسترسی چندگانه تقسیم کدی (CDMA) است سیستم های موبایل نسل دوم به صورت دیجیتل مطرح گردیدند.
مهمترین استندرد این سیستم GSM است خصوصیات نسل دوم موبایل: انتقا لسیگنل های رادیویی دیجیتل، افزایش ظرفیت
سیستم، بند ویت زیاد، پیشرفت در تکنالوژی half duplex و عناصر مایکرو ویف و همچناناستفاده از روش TDMA
می باشد.که بعدا اینها را زیاده تر مورد برسی خواهیم گرفت.
نسل دوم شامل تکنالوژی های ذیل میباشد.
(Integrated Digital Enhanced Net work)IDEN, (Interim Standard) CDMA/IS-95 ,
(Personal Digital Cellular)PDC, (Circuit Switched Data)CSD, (Personal Handy phone
System)PHS
(General Packet Radio Service)GPRS (High Speed Circuit Switched Data) HSCSD
, (Wideband IDEN) WIDEN, (Global System for Mobil communication) GSM
در سال ۲۰۰۱ در افغانستان شبکه مخابراتی به وجود آمد از نسل دوم از تکنالوژی GSM اسفاده میکردن که فی دقیقه در
بدل ۵ افانی تماس برقرار می شد . و در همان زمان بعضی از شبکه های مخابراتی از مشترک سیسم کارت پول های
شان را دوزدی میکردن و در حکومت وحدت ملی بالای این شبکه های تکش ۱۰ فیصد تعین ګردید که در این تکس
وزارت محترم مخابرات نتوانست که این ۱۰فیصد تکس را مدیریت کند اما به رهبریت به کفایت نتوانست این عمل را
انجام دهد در افغانستان حدود ۲۶ ملیون سیمکارت توزیع ګردیده که از جمله فقط ۹ ملیون آن ثبت و راجستر است (که
معلومات و اسناد آن هم موجود نیست ). حال معلوم نیست که منافع این ۱۷ ملیون سیمکارت به جیب کی و کجا میرود در
وزارت مخابرات مبلغ 7,8 ملیارد افغانی از بابت ۱۰ فیصد مالیه بر کریدیت کارت های مخابراتی در جریان ۲۴ ماه
ګذشته جمع آوری نموده است
21,6میلیون سیمکارت در افغانستان فعال است که از جمله 8,5 میلیون صارفین انترنیت میباشند.
آبا تا فعلا وزارت مخابرات توانسته است که تمام ملیات را بطور شفاف جمع آوری کند و یا خیر فعلا در وزارت مخابرات
کدام سیستم وجود ندارد که شبکه های خصوصی را مدیریت کند .و در تمام افغانستان فعلا 3G سرعت انترنیت فعال نشده
است و چطور یک شبکه خصوصی میتواند که یک سیستم 4G را در افغانستان بیاوردآیا این شبکه ها که ادعا شبکه 4G
را دارد از وزارت مخابرایت کدام جواز بنام 4G توضیح ګردیده است در حالیکه در همین بخش نیز دوزدی های پولی
موجود است اما مردم شریف افغانستان را همین شبکه های خصوصی بازی داده تا که پول های شان را از این چل فریب
بتواند که دوزدی کند .

Loading...
tags

ستاسې تبصرې

*


Top