حج د مسلمانانو لپاره يوه مقدسه فريضه ګڼل کيږي

حج د مسلمانانو لپاره يوه مقدسه فريضه ګڼل کيږي


 حج د اسلام له پنځو ستنو څخه يوه مهمه ستنه ده، د حج احکام پيل له اتمی ذوالحجي څخه تر دولسمی ذوالحجي پوري دوام لري، په اسلام کښي د ذوالحجه مياشت ډیر مقدس میاشت بلل کيږي او په ټولو مسلمانانو باندي په ژوند کښي يو ځل د حج کول فرض دياړینه دي چي حج د تیرو ګناهونو څخه پاکوالي اوددين امورو تجديدول لپاره یو ښه فرصت په توګه ګڼل کیږي.

ډیری خلک هڅه کوي د حج په اړه خپل باور پیاوړی کړيحج په فزیکي ننګونو سره سره، ډیری خلک د فرائضو تر سره کولولپاره له ډير صبر او زغم څخه کار اخلي او د اصولو ټینګارکوي.

ولې مسلمانانو ته کعبه شريفه ارزښتناکه ده؟

اسلامي روایت دا دی چې ابراهیم عليه السلام او اسمعیل عليه السلام زرګونو کاله پخوا عبادت کولو په مقصد دکعبي معظميتعمير وکړد کلونو په اوږدو کښي، کعبه معظمه بیا رغول شوېحاجيان که له هر مذهب، نسب، رنګ، او رتبي، خاوندانويخو د حج احکام ادا کولو لپاره دوي په يوه صف کښيدريږيکعبي شريفي ته هر کال په ميليونونو مسلمانان عبادتکولو په مقصد راځيکعبه شريفه د ټول عالم اسلام لپاره يوه مقدسه ”قبله” ده او د نړي ټول مسلمانان د لمونځ د ادا کولو لپاره قبلي ته مخامخ دريږي.

اسلام خورا سپیڅلي دین دی مسلمانان په دنيا کښي د خدای دقدرت نښي او په نړي کښي د الله د وحدانيت استازیتوب کوي.مسلمانان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه دخپل پروردګار ته په اخلاص توبه کولو لپاره هر کال حج فريضه ادا کولوته راځي.

حاجيان ولي په احرام کښي پوښل کيږي؟ 

احرام د حج د لومړي جز دياحرام کونکي سړي"محرم" ياديږي د احرام په حالت کښي له حدود ميقات دباندي وتلو سره پهحاجي باندي دم واجب کيږياحرام اغوستلو څخه مخکښينوکان اخيستل، د بدن دننه ويښتان اخيستل او غسل کول، مستحبعمل ديدغه رنګه د ښځو لپاره عام شرعي لباس يي ”احرامدي، البته ښځو ته مخ پټول او په لاسونه دستکش په لاس کولمنع دي.

حاجيان د احرام په اغوستلو سره او د حج د احکام ادا کولو لپارهد روحاني پاکوالي حالت ته ننوځي چې د" احرام" په نومیاديږي، احرام په اصطلاح کښي په زړه کښي پاکوالي راوستل،او خپل ځان د خداي د احکامو تابع کولو ته واييله احرام تړلووروسته د ميړه او ښځې تر منځ کورواله (جماع ) کول او يا د جماع پارونکي چارې منع دي.

 د خپلو ملګرو او يا له بل چاسره جنګ کول، غيبت کول، دروغ ويل، بهتان کول او کنځل اوفحش ويل منع دي، دغه رنګه حاجیان په خپل منځ کښي د بحثکولو څخه هم منع دی.

طــــــــواف

طواف" يوه اسلامي او نامتو رواج ده، مسلمانان د حج اوعمرې ادا کولو بهیر کښي د کعبې شاوخوا اوه ځلې د مکعب پهڅیر جوړ شوی چي ټول مسلمانان د لمانځلو په لور تڼی کوي اوپه يوه غږ دا ندا لولي چي.

 

(لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَوَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ)

 

ژباړهستا حکم منلو ته حاضر يم ای لويه څښتنه ! زه ستا حکممنلو ته تيار يم، هيڅ شريک نشته تا لره، یقيناً چې ټول تعريفونهاو نعمتونه تا لره دي او پاچاهي تا لره ده، تا لره هيڅ شريک نشته.

طواف به د بيت الله شريف او حطيم په څاپیر له ښی خوا نه ۷ګردشه پوره کړي په داسې ډول چه که مو وس رسيدلو نو د هرګردش او طواف په پای کې به حجرالاسود ته په رسيدو سره هغهښکل او مسحه کړي او دهغې په لور به د امسا يا لاس پهورغزولو سره د مسح کولو په څير اشاره کوي،«بسم الله او اللهاکبر» به وايي.

غرض د حج فريضه مسلمانانو لپاره د يووالي او وحدت سمبولده، مسلمانان له دي ستري فريضي ترسره کولو سره هم د زړه پاکوالي ور په برخه شي او خپلو مقدسو اسلامي اقدارو څخه خبرشي.
 

tags

ستاسې تبصرې

*


Top