مخ په وده هیوادونو کې د دولت اقتصادي پالیسي

مخ په وده هیوادونو کې د دولت اقتصادي پالیسيﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩ ﯾﻭ هيواد ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﮐﻥ ﺩﯼ، یعنی ﻫﺮ،هيواد خپل ټوﻝ ﺗﻤﺮﮐﺯ ﭘﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩې ﻭﺩې ﮐﻭﻱ چې ﭘﻩ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ کې هيوادﻭﻧﻪ ﻟﻪ بېلابېلو پالیسیوڅخه کار ﺍﺧﻠﻲ، کله ﺩ خپلو ﺗﻮلیداﺗﻮ ﺩ ﻣﻼﺗړ ﭘﻩ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﺭ ﻭﺭﺍﺩﺍﺗﻮ ﻣﺎلیه ﻟﻮړﻭې، کله ﻫﻢ ﺩﺑﻬﺮنی پانګونو لپارﻩ ﺷﺮﺍیط ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻭﻱ، کله هم ﺩﺍخلی پانګو ﺑﺎﻧﺪﯼ ﻣﺎلیه ﻣﻌﺎﻓﻮﻱ، ﮐﻟﻪﻫﻢ ﺩاخلي ﺷﺮکتونه سبسایډی ﮐﻭﻱ ﺍﻭ ﭘﻩ ﺩې ډﻭﻝ ډیرې ﻧﻮﺭﻱ پالیسي ﻟﺮﻱ، چې ﺩ هيواد ﺩﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ بډایني ﭘﻩ پار یې کاروي.
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ پرمختګ ﭘﺭﻟﻮﺭ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﻯ. ﺳﺮﻩ ﻟﺪې چې ﻣﻮږ امنیتي ﮐړﮐﯿﭻ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﯾﻭ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺩ بیمې سیسټم ﻧﻠﺮﻭ ﺧﻮ بیا ﻫﻢ ځیني ﺑﻬﺮنۍ ﺍﻭ ﮐﻭﺭنۍ ﭘﺍنګوﺍﻝ ﺟﺮﺍﺋﺖ ﮐﻭﻱ چې ﺩﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ کې پانګونه ﻭﮐړﯼ. ﻧﻮ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻪﭘﻩ ﮐﺍﺭ ﺩﻩ چې ﺩﺍ ډﻭﻝ پانګوال ﺩ ﻻپانګونی لپاره ﺗﺸﻮیق ﮐړﻱ. ﭘﻩ ﺩې ﻭﺭﻭستیو کې ﺍﻓﻐﺎﻥﺩﻭﻟﺖ پانګوني ﺗﻪ ﺩ سختې ﺍړتیا ﭘﻩ لیدو ﺳﺮﻩ ځینی ﺩﻭﻟﺘﻲ ځمکې ﭘﻩ ډیره ټیټه بیه پر الکوزی ﺷﺮﮐﺕ پلورلی. ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺍ هڅه باید ﻭﺳﺘﺎﯾﻝ ﺷﻲ ځﮑﻩ؛ ﻟﻪ ﯾﻭې ﻟﻮﺭﻱ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥکې میلیونونه هکتار ځمکې ﺑﻲ ګټې ﭘﺭﺗﻲﺩﻱ ﺍﻭ ځﯿﻧﻲ ﯾﯽ ﺩ ﺷﺨﺼﻲ ګټو لپاره ﺩﺯﻭﺭﻭﺍﮐﻭ ﻟﻪ ﻟﻮﺭﻱ ﻏﻀﺐ ﺷﻮﻱ.
ﻟﻪ ﺑﻞ ﻟﻮﺭﻱ ﺩځﻮﺍﻧﺎﻧﻮ ﺩ بیکاری ګراف ﻫﻢ ﻟﻮړ ﺷﻮﻱ. ﭘﻩ ﺩېﺣﺴﺎﺱ ﻭﺧﺖ کې ﺩﺍ ﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻟﻪ ﻟﻮﺭﯼ ﯾﻭ ﻣﺜﺒﺖګاﻡ ﺩﯼ، چې ﺍﻭچتیږي ﻟﻪ ﯾﻭې ﺧﻮﺍ ﺑﻪ ځﻮﺍﻧﺎﻧﻮﮐﺍﺭﻣﻮﻧﺪﻧﻲ ﻝﭙﺍﺭﻩ ګټوﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺑﻞ
ﻟﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﯾﻭ ﻧړﯾﻭﺍﻝ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﮐﺕ چې ﺗﻞ ﺍﻭ ﭘﻩ ﻫﺮډﻭﻝ ﺣﺎﻟﺖ کې یې هيواد کې پانګونهﮐړﯼ.ﺗﺸﻮﯾﻕ ﺷﻲ. ﺩ ﻭﻟﺴﻤﺸﺮ ﻏﻨﻲ، ﺩﺍ هڅه ﺳﺘﺎﯾﻭ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺩﺍ غوښتنه ﻟﺮﻭ چې ﺩ ﻧﻮﺭﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ ﭘﺍنګوالو لپاره چېﺩﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﭘﺭ ﻭړﺍﻧﺪﯼ ښﻪ نیت ﻟﺮﻱ ﺩﺍ ډﻭﻝ زمینه ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﮐړﯼ، ﺗﺮڅو ﭘﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ ﭘﺍنګه ﺩهيواد ﺩ ﻧﻨﻪ ﭘﺍنګونه ﻭﺷﻲ.

Loading...
tags

ستاسې تبصرې

*


Top