د کارګرانو د لګښت سنجش/ دوهمه برخه

د کارګرانو د لګښت سنجش/ دوهمه برخهد کارګر لګښت (labor Cost): د کارګر لګښتونه د مزد هغه مقدارچې کارګرانو ته تادیه کیږي، او همدارنګه نور تادیات او امتیازات چې کارګران یی د کارکولو په وخت کې تر لاسه کوي مشتمل دی .

لاندي برخې یا اجزآوې پکې شاملې دي:

v   مالي یا پولي ګټي (Monetary or pecuniary benefits)

v   د قرض پولي ګټي (Deferred monetary benefits)

v   نورې غیر پولې ګټي (Fringe benefits or non-monetary benefits)

د کارګرانو مجموعي لګښتونه په دوو اساسي کټګوریو باندي ویشل کیږي:

Ø    د کارګرانو مستقیم لګښتونه.

Ø    د کارګرانو غیر مستقیم لګښتونه.

د کارګرانو په مستقیمو لګښتونو کې د کارګرانو هغه معاشات ، امتیازات او مزدونه شامل دي چې په مستقیم ډول د تولیداتو او خدماتو په چمتو کولو کې برخه اخلي .

د کارګرانو غیر مستقیم لګښتونه بیا هغه تادیات او مزدونه په نظر کې نیسي چې په مستقیم ډول د اجناسو او خدماتو په چمتو کولو کې برخه نه اخلي.

د کرګرانو د لګښت ثبت (Labor Cost Records): د کارګرانو د لګښت تثبیت او کنترول د لاندي پروسو په تر سره کولو سره اجرآ کیداي شي:

Ø    د ضرورت پر بنا د کارګرانو استخدام

Ø    د کارګرانو د کاري وخت ثبت یا ساتنه

Ø    د کارګرانو د لګښت تخصیص تولید یا دندي ته .

Ø    د کارګرانو د دندي د ریکارډ ساتنه .

هغه دیپارتمنتونه یا څانګې چی د کارګرانو د لګښت په اړوند دخیل دي په لاندي توګه دي:

Ø    شخصي دیپارتمنت         (Personal Department)

Ø    د انجینري دیپارتمنت     (Engineering Department)

Ø    د وخت ساتني دیپارتمنت  (Timekeeping Department)

Ø    د محاسبي دیپارتمنت      (Accounting Department)

شخصي دیپارتمنت(Personal Department) : نوموړي دیپارتمنت په اساسي توګه د استخدام ، تریننګ او د کارګرانو د ځاي پر ځاي کولو مسؤلیت په غاړه لري، او د کارګرانو په استخدام کې مهارتونه ، کاري تجربې او وړتیاوې په نظر کې نیسي.

د نوموړي دیپارتمنت وظیفه هغه وخت شروع کیږي کله چي کارګر د غوښتنو یاداښت (Requisition Note) د عملیاتي دیپارتمنت څخه تر لاسه کړي.

د استخدام کولو سرچینې یا منابع (Sources of Recruitment) :هغه ځایونه چې کارګران ترې استخدام کیږي په لاندي توګه دي:

·       د اداري له داخل څخه تبدیلي یا ارتقآ(Internal Transfer or Promotion)

·       د اعلان له طریقه د آزادي سیالي له لاري(Advertisement).

·       د دندي یا شغل بدلون (Employment exchange)

·       د مقرریو ادارې (Placement Agencies)

·       د معلوماتو بانک (Data Bank)

د وخت ثبت یا ساتنه (Timekeeping or Recording): د وخت ثبت یا ساتنه د لاندي اسنادو له مخي تر سره کیږي:

v   Time record for Attendance

v   Attendance register or Musters

v   Clock card

v   Time record of work done

v   Time record for wage calculation

v   Job cards or Job Tickets

د کارګر ګټورتوب (Labor Productivity)

?   د کارګر ګټورتوب د کارګر د موثریت یو شاخص دي او د کارګر مؤثرترین استعمال په ګوته کوي.

?   د کارګر ګټورتوب د کارګر د تولید پوتنشیال څرګندوي.

?   د کارګر ګټورتوب د عامل او خاصل تر منځ د ارتباط په اساس سره اندازه ګیرې کیږي.

?   عامل د وخت له مخي او خاصل د مقدار او خرڅلاؤ په اساس توضیح کیداي شي.

Measurement of Labor Productivity=Total wages ÷ Total Sale Value

 

د مزد د یوه مطلوب سیستم اهداف (Objectives of an Ideal Wage System)

د مزد د یوه مطلوب سیستم څخه توقع کیږي چي لاندي اهداف تر لاسه کړي:

1.    د مزد سیستم باید د یوه مناسب اوعادلانه پاداش اساس یا بنسټ کیږدي.

2.    نوموړي سیستم کمک کوي چي د مناسب او وړ پاداش په ورکړي سره په شرایطو برابراو مطلوب کارکوونکي را جذب کړي .

3.    دا سیستم کمک کوي چي د کارکوونکو رویی (مورال) او تشویق ته انکشاف ورکړي چي د دې په اساس به ګټورتوب لوړلاړشي.

4.    د دې په وسیله د کارګرانو د لګښتونو کنترول په مؤثره توګه ممکن کیداي شی.

5.     د مزد مطلوب سیستم کمک کوي چي د مدیریت د اتحادیی روابطو ته انکشاف او پراختیا ورکړي ، دا به هغه نارضایتی له منځه یوسي چي د مزد د نا برابرې څخه را پورته کیږي.

6.    دا سیستم د وظایفو سلسله اود انکشاف او پرمختګ خط آسانوي چیري چي ممکنه وي.
د مزد مطلوب سیستم د کارفرما مترقي تصویرد پروژې پلټي تر څود مزد او تنخوا په رابطه د قانوني ضرورتونو سره مقابله وکړي. نور بیا ..

tags

ستاسې تبصرې

*


Top