اغزنه لار

image_demo_30چـې دې پـه غـشو دبـڼـو بانـدې ویـشـتلي دي څـوک
وایه چې روغ زړونه دې کورته ورلیږلي دي څوک
ټـولـو لـیـمی کـړلـې هـوارې چـې پـرې کـیـدې قـد م
دټـنډې شـنه خال په بریښنا چې دې نیـولي دي څوک
ستا دښکلا حسن پـیالې چې یو ځل پـورته کـړې چـا
د بـیـرته تګ فکـر یی نـه وي چې راغـلي دي څوک
هـنـداره وګـوره او وپـوښـتـه د ځـان پــــه باب تـرې
چـې دې د څــڼـو تـورو شـپـوکې شوکیدلي دي څوک
بری به مـومـي چـې ریـښـتـین وي پـښـتـنې مـیـني ته
پـښتـنې مـور چـې اورونـي کې ټینګ تړلي دي څوک
رویـبـاره پـوه مـې کـړه جانان چـې په ټـبـر پښتون یم
پـه خـپـله مـیـنه چـې تـر مـرګه ودریـدلــي دی څـوک
د خـــدمـتـــګـار لاره اوږده او لـه اغــــزو ډکـــه ده
تـللـی پـرې نه شي چې دشپې اغیار روزلي دي څوک

tags

ستاسې تبصرې

*

Top