بهرنيو چارو وزارت کورنيو شخړو محاصره کړی، حکمت کرزی ډارن دی

بهرنيو چارو وزارت کورنيو شخړو محاصره کړی، حکمت کرزی ډارن دی  حکمـت خليـل کـرزی د افغانسـتان د بهرنيو چارو وزارت د سـياسي مرسـتيال پـه توګـه ټـاکل شـوی، پـه دې توګـه د بهرنيـو چـارو وزارت د قومـي وېـش پـر بنسـټ وېشـل شـوی، خـو ښـاغلی کـرزی يـو محافظـه کار معـین دی، نو ځکه خـو و نه توانېده چـې پـه يـاد وزارت کـې قومـي انـډول او ولـسي تـوازن رامنځ تـه کـړي.
د صـلاح الديـن ربـاني ډلـې چـې نصـير احمـد اندېشـه يـې اجرايـوي غـړی دی، پـه کار لـه پيـل سره سـم، پـه لومـړي سر کـې د رسـمي مکتوبونو هغـه سرليکونـه چـې د پاڼـې په ښـي لـوري کې په پښـتو ژبـه ليـکل شـوي وو، د پاڼـې کيـڼ لـور تـه ولېـږدول. هغـه کارمنـدان چـې پـه پښـتو ژبـه بـه يـې ليکنـې کولـې، ويې ګواښـل او د ښـاغلي اندېشـه له لوري ورتـه خـبرداری ورکـړل شـو چـې د بهرنيـو چـارو وزارت ژبـه دري ده او پـه پښـتو ژبـه ليـکل په جدي توګـه منعـه دي.
د بهرنيـو چـارو وزارت اداري مرسـتيال هغـه مهال چـې پـه اسـټراليا کـې د افغانسـتان سـفير و، پـه هغـه هېـواد کـې يـې د کريکـټ د نړيوالـو لوبـو د پيل پر مهال د افغانسـتان د ملي سرود د خپرېدو مخنيـوی پـه دې سـبب کـړی و چـې مـلي سرود پـه پښـتو ژبه و. لـه دې وروسـته يـې د افـرادو په ګمارنې پيـل وکړ، تـر څلوېښـتو زيـات کسـان يـې چـې ټـول لـه يـوه قـوم او ژبـې سره تـړاو لـري، پـه ناقانونـه بڼـه پـه بهرنيـو چـارو وزارت کـې ځـای پـر ځـای کـړل. د افغانسـتان ټـول کليدي سـفارتونه لکه په ملګرو ملتونـو کـې د افغانسـتان دايمـي نماينده ګـي، پـه واشـګنټن کـې افغـان سـفارت، پـه لنـدن کـې د افغانسـتان سـفارت، پـه نيويـارک کـې افغـان کونسـلګري، پـه کانـاډا کـې افغـان سـفارت، پـه اسـټراليا کـې افغـان سـفارت، پـه سـويس کـې افغـان سـفارت او پـه اروپـا کـې نـور کليـدي سـفارتونه يـې لـه خپلـو ګونـدي او قومـي کسـانو ډک کـړل. دوی اسـتدلال کـوي چـې پښـتانه بايـد يـوازې پاکسـتان، هنـد، سريلانـکا، تاجکسـتان، بنګله دېـش او نـورو درېيمه درجـه هېوادونو ته لاړ شي. ځايـي سرچينـې وايي، پـه بهرنيـو چـارو وزارت کې پښـتانه اجـازه نـه لـري چـې حتـا خپـل مـور او پلار د ډيپلوماټيـک ماموريـت پـر مهـال لـه ځانـه سره بوځـي، پـه داسـې حـال کـې چـې د نـورو قومونـو خلـک د خپلـې کورنـۍ لېـرې خپـل خپلـوان هـم له ځانـه سره بېـولای شـی.
سرخـط تـر لاسـه کـړي مالومـات ښـيي چـې د يـاد وزارت مـالي او اداري مرسـتيال نصـير احمـد اندېشـه د ځينـو کارمندانـو د کورنـۍ لـس او يـا تر هغـه هـم زياتو غړيو ته د پيسـو په بـدل کې اجازه ورکـړې چـې اروپايـي او امريکايـي هېوادونـو ته لاړ او هلتـه مېشـت شي.
د مالوماتـو پـر بنسـټ، د بهرنيـو چـارو وزارت د فرهنګـي چـارو رياسـت مرسـتيالې اغلـې جميلـې امـان د کورنـۍ لـس غړي د ښـاغلي نصير اندېشـه پـه امـر د پيسـو پـه بـدل کـې پـه پټـه کانـاډا تـه اسـتول شـوي دي. د سرخـط خبريـال تـه پـه بهرنيـو چـارو وزارت کـې سرچينـو د نـوم د نـه څرګندولـو پـه شرط ويـلي چې د بهرنيو چارو وزارت اداري مرسـتيال ښـاغلی اندېشـه لـه بهرنيـو ډيپلوماټانـو سره د کتنـو پـر مهـال ولسـمشر تـه سـپکاوی کـوي او زياتـوي چې ولسـمشر بـوډا دی، کاري وړتيـا نـه لـري او تر ټولو بـده دا چـې ولسـمشر غنـي د لېـوني پـه نـوم يـادوي.
پـه بهرنيـو چـارو وزارت کـې يـوې بلـې سرچينـې سرخـط تـه د نـوم نـه ښـوولو پـه شرط وويـل چـې نصـير احمـد اندېشـه د افغانسـتان د مـلي امنيـت لـه پخـواني سـلاکار رنګـن دادفـر سـپنټا څخـه خپلـه کاري سـټراټېژي اخـلي، هـر څـه چـې هغـه ورتـه ووايـي، هماغـه لـه نړيوالـو سره د کتنـو پـر مهـال پلـې کـوي. د بهرنيـو چـارو وزارت کارمندانو د سرخط خبريال تـه ويـلي چـې ولسـمشر تـه پـه کار ده، د بهرنيـو چـارو وزارت د مقاماتـو فعاليتونـه وارزوي او د دوی د خپلسریـو د مخنيـوي او يـا هـم د دوی د ګوښـه کولـو پرېکـړه وکـړي. لـه ډېـرو هڅـو سره سره د بهرنيـو چـارو وزارت د وياند شـکېب مسـتغني په تازه نظر اخسـتلو بريالي نـه شـوو، خـو تېـره اوونـۍ يـې لـه سرخـط سره پـه خـبرو کـې د وزارت پـر چارواکيـو دا ډول لګېـدلي تورونـه رد کـړي وو. د ده پـه وينـا، لويـې ګمارنـې د لومـړي او دويـم بسـت لپـاره د ولسـمشر صلاحيـت دی، خـو نورې بيـا پـه وزيـر پـورې اړه لـري، د کانکـور ازموينـه اخيسـتل کېږي او د سيسـټم د شـفافيت په اړه يې ټټـر ډبولـی و.
له سرخط څخه په مننه! 

Loading...
tags

ستاسې تبصرې

 1. 1.ع شریف زاد

  سلام

  راځی چی نوره بده هیله محافظه کاری اوظاهری  دپلوماسی ااو پالیسی دپریږدو په نېغه رښتیا ووایو . ما د غه  خبره څو واره په مختلفو ویب پاڼو کې دلوستونکو لپاره وړاندی کړېده  خو دلته یی یوځل بیا تکراروم . ظاهر طنین  د نادریی لیسې ذدهکوونکی وه یو صنف ما نه ژشاته وه کله چې فارغ شو دطب پوهنځی ته بریالی دا هغه وخت وه چې سسبېره خلقیان او سره پرچمیان  قدرت ته ورسېدل او د میر اکبر  خیبر ووژل شو  .طنین  د محصیلنو د راپور پر  بنسټ  په  پوهنتون کې دسازمان اوچت سپی  
  شوی وه وایی چې  ټول محصلین اوتنکی خوانان  یی  د اخوان په نوم زندانونو ته استول . ډیره رسوا او دشرم خبره خو داوه چې دوی امپریالیزم ته کنځلی کولی   نجرابی طنین خو بیا لادړ پ بی بی سی ننوت  او دددری پروګرام پرمخ بیوه کله چې د هل اوعقد ستمی راغی نو طنین د بل اوچت پرچمی په مرسته  چې داستاد خلیلی زوی مسعو د چې دکوهستان دی طنین په ملګرو ملتو کې ددایمی استتاذی په توګه وټاکل شو. دومره دوام یی وکړ چې دطالبانو امارت هم ور  باندې خبرنه شو.داځکه مونږ پښتانه چې یوې خواته مخه کړو بیا شاته نه ‌ګورو،
  توپیر په څه کېدی؟ د ربانی په نداف رډوله حکومت دخلیلی زوی پرچمی مسعوی له نیویارکه سیده په هند کې سفیر شو اوله هغ ځایه به یی د حزدبخلاف نشرات په رسمی توګه کول  لنډا داچی  په ملګرو ملتو کی نړیوال بانکاو په ټولوسفارت خانو کې افګانو او اوخانه سامانو ددپلوما تانو مقام تر لاسه کړی خوداټول بیا غلی دی . د  طلوع  اویوشمیر نورو تلوېږنو څو ځلی دولس مشر د کاکا نو م واخیست چې په روسیه کې ېې سفیر مقرر کړ  او نارې سورې ووهلې. زه ډاکتر کوچی له نږدی پېږ نم هغه یو دپلومات دی  هغه د نړیوال سیاست یو  څېړونکی او مفسر هغه فطرتا ښکاری چې دافغانستان  دزعامت اخلق او ظرفیت لری یو عالم هغه ډیر ژرپېږندلای شی. بښنه غواړم زما دغه یادون هېڅ ډول تمه نه احتواکوی ډیر امکان لری چې ځینی کسا ن پر هغه نیوکه ولری دلته باید چې دپلوماسی او دسپلین له کور پیل کیږی .لیدرشف او منجمنت بیا بل ډول سیانس دی چې خلکو مکتب یا ښوونځی هم ورته ویلای شوچ ددا مکتب مځان ته ضوابط لری.
  زه د حکمت کرزی سره نه پېژنم خو داسې بریښی چې  بد سړی نه دی  دبهرنیو چارو وزارت  یوسلسله کاری تجربه یا کم له کمه د ماستری پ کچه زده کړې یا  په نړیواله کچه موسسو اویا علمی  انستیتونو کا ری تجربه ډیر زیات اهمیت لری  . مونږ باید حکمت  کرزی ته ډارن ونه وایو او نه یی ددې نورو کپړیو په وړاندې مقایسه کړو . دحکمت کرزی موقف باید له نورو سره توپیر ولری دا داندیشه ښیی چې دپښتو ژبې سره ولې ستونزه لری د بهرنیو چارو وزارت تشکیلات دپرون نن او سبا بنسټییزه بدلون ته ضرورت لری
   
   
   
   
   
   
   

   

*


Top