د  " ادبي ټوټې"  برخې لیکنې  

د هیلې په اړه د لویانو خبرې(۱۱برخه)

د هیلې په اړه د لویانو خبرې(۱۱برخه)

د هیلې په اړه د لویانو خبرې(۱۱برخه)

 

هیله د مرکزي منزل په توګه وپېژنئ ځکه، چې ټولې چارې د دایرې په څېر له هیلې څخه تاوېږي. «لرد بایرون»

ناهیلي تر ټولو لومړنی ګام دی، چې یو کس یې د هدیرې په لور اخلي. «ناپلئون بناپارت»

هیله هغه څه ده، چې له بوډا ګانو سره هديرې ته نه ځي، ځکه مسیر او لاره یې په طبعي ډول له مړینې سره نه ده تړلې، اما هیلې دلته تخم شني، کره کوي او نورې هیلې زېږوي. «فردریک شیللر»

...


Top