د  " ادبي ټوټې"  برخې لیکنې  

زمرد د مار سترګې ړندوي/ ۱۲ برخه

زمرد د مار سترګې ړندوي/ ۱۲ برخه

زمرد د مار سترګې ړندوي/ ۱۲ برخه

 

د شمې  تته رڼا، د ناهید عزت او حیا

 

                 ژمى و، بدژمى اوسوړ ژمى، دكابل دساړه ژمي كيسه ددغه ښار دساړه مزاج له اوږده تاريخ سره تړلې ده .دكابل ژمى ډيرتريخ وي ، پخوانيو چې په كابل كې ژوند كاوه هغوی به  دسړو شپولپاره هرڅه ، اوړه، لرګي ، غوړي ، وچې ميوې اونورد اړتيا وړشيان ان په اوړي كې برابرول ، په ژمې...


Top