د  " لڼډې کیسې"  برخې لیکنې  

هغه سبا راځي

هغه سبا راځي

هغه سبا راځي

 ورته يې وويل، دا دی خبرې ورسره وکړه. د خپل خيرن ټکري پيڅکه يې غاښونو کې ونيوله، حياناکه مسکا يې وکړه، د خپل لېور، خواښې او يووريانو څخه لږ څنګ ته شوه. ټليفون يې غوږ ته ونيو، خبرې يې نه کولې.

خواږه اواز جرأت ورکړ، ورته وويل شو:

لېونۍ ولې خبرې نه کوې؟

ــ هسې، خپه يم.

ــ ولې خپه يې وۍ خو سبا درځم له خيره

له دې خبرې سره د ګلالی تندی وغوړېد، له خوشالۍ يې ژبه بنده بنده شوه، ژر يې ټليفون خپل لېور ته ورکړ.

د حميد رنګ تک ژېړ شو، لاس يې ورپېدل، د درنې چاودنې له غږ سره يې د خپل ورور ځيګروی او د ش...


Top