د  " لڼډې کیسې"  برخې لیکنې  

د رښتیا ویلو پایله

د رښتیا ویلو پایله

د رښتیا ویلو پایله

ژباړه: انیسه «غزنوی»

یو پاچا اعلان وکړ چې که چا درواغ وویل د دولت له لورې (۵) دیناره جرمانه کیږي ددې اعلان په اوریدو د ښار خلکو د جرمانې د ویرې له  امله خپل مینځونو کې هم د درواغو ویلو څخه ډډه کوله.

همدارنګه پاچا او وزیر هم د څیړنې لپاره په بدله بڼه ښار کې ګرځیدل په ښار کې ی...


Top