د  " لوړه ټکنالوژي-نور"  برخې لیکنې  

هغه مهارتونه چې د تعلیم او تکنالوژۍ تر منځ په مسابقه کې مهم دي/ هري پاترینوس

هغه مهارتونه چې د تعلیم او تکنالوژۍ تر منځ په مسابقه کې مهم دي/ هري پاترینوس

هغه مهارتونه چې د تعلیم او تکنالوژۍ تر منځ په مسابقه کې مهم دي/ هري پاترینوس

تکنالوژي په تیزۍ سره د کار ځای، شرایط او غوښتل شوي مهارتونه به لږو کار ګرانو ته اړتیا لري. یوه لاره دا هم ده چې په هغو کارونو تمرکز وکړو چې تکنالوژي یې ځای نه شي نیولای. (د نړیوال بانک له منابعو څخه. د کورټ کرنمارک لیکنه).

د ځینو خلکو په نظر، په اتوماتیکي ډول کارونه د ماشینونو، کمپیوتر او روبوت په مرسته سرته رسول، او مصنوعي زیرکتیا به یا کارونه آسانه او یا به د انسان نسل ختم کړي. په راتلونکي نژدې زمانه کې، د اټکل له مخې د ماشین زیرکتیا به له انسان څخه زیاته شي، داسې وخت چې د یوازیتوب په نامه بلل شوی. که د ماشین رابرسیره کیدل د انس...

Top