د  " لوړه ټکنالوژي-نور"  برخې لیکنې  

یوه داسې بیټرۍ جوړه شوه، چې د بکتريا د ميتابوليزم په مرسته به کار کوي

یوه داسې بیټرۍ جوړه شوه، چې د بکتريا د ميتابوليزم په مرسته به کار کوي

یوه داسې بیټرۍ جوړه شوه، چې د بکتريا د ميتابوليزم په مرسته به کار کوي

د Advanced Materials Technologies نومي ژورنال په ورستۍ ګڼه کې راغلي دي، چې د بینهمتون پوهنتون څخه د امريکايي پوهانو يوه ډله توانيدلې ده، چې یوه داسې بیټرۍ جوړه کړي، کومه چې به د میکروبونو د ميتابوليزم په مرسته کار کوي. دغه پوهان په ډاګه کوي، چې بیټرۍ ډېرساده میکانیزم لري، او د کار کولو میکروبونه او بکتریاوې یې زموږ د ژوند په هر کونج کې شته، چې ځنې کار واخلو. څېړونکو د یوې داسې بیټرۍ د جوړولړ لپاره د پاڼې(کاغذ) پر مخ د سپينو زرو نايتريت وهلی او پر سر یې موم پوښلی دی، د بیټرۍ په سرچپه لوري یې یو داسې زیرمتون، چې په کې د بکترياوو مايع وچول ش...

Top