د  " علمي او معلوماتي"  برخې لیکنې  

لاندې ۱۵ کړنې یا کارونه مو ژر زړوي

لاندې ۱۵ کړنې یا کارونه مو ژر زړوي

لاندې ۱۵ کړنې یا کارونه مو ژر زړوي

۱ـ لږ خوب یا له ۸ ساعتونو کم ویده کېدل.

۲ـ له خپل ځان سره مینه نه کول.
۳ـ د الکولي مشروباتو څښل.
۴ـ د بخښنې هېرول.
۵ـ د ټولنیز توب او ټولنیز ژوند ضد.
۶ـ په شیمیایي توکو کې ډوب ژوند.
۷ـ په ژوند کې مینه او خوشحالي نه کول.
۸ـ ورزش کول، خو په منظم ډول نه.
۹ـ ډېر تندتوب او جديت.
۱۰ ـ سګرېټ څکول.
۱۱ـ د سترګو ډېر مښل.
۱۲ـ په مسلسل ډول د وزن بدلون.
۱۳ـ په ګېډه ویده کېدل.
۱۴ـ د استرس یا ذهني فشار نه کابو کول.
۱۵ـ لږ اوبه څښل.