د  " لوړه ټکنالوژي-کمپیوټر"  برخې لیکنې  

د کمپیوټر امنیت (Computer Security)

د کمپیوټر امنیت (Computer Security)

د کمپیوټر امنیت (Computer Security)

 

څرنګه چی هره ورځ په خبري رسنیو کی د نویو انټرنټی بریدونو په اړه خبرونه خپریږی ، چی د غه بریدونه کیداشی نوی وایروسونه وی او یا انټرنټی غله وی چی کمپيوټری سیستمونو ته لار پیداکوی ،  چی په پای کی  د هغو کسانو ترمنځ د ویری سبب ګرځي چی په کمپيوټرونو کی مهم اومحرم معلومات لری ، په دی لیکنه کی غواړم چی دکمپیوتر د امنیت په اړه څو ټکو باندی بحث وکړم چی د کمپیوټر د امن...


Top