د  " ادبي ټوټې"  برخې لیکنې  

د ژوند په اړه (۸۵) خبرې، د ارواپوهنې له کتابونو!‎

د ژوند په اړه (۸۵) خبرې، د ارواپوهنې له کتابونو!‎

د ژوند په اړه (۸۵) خبرې، د ارواپوهنې له کتابونو!‎

۱- لږ تر لږه په کال کې یو وار لمر خاته وګوره.
۲- د (مننه کوم) عبارت ډير کاروه.
۳- په دې پوه شه چې په کوم وخت ...

Top