د  " ادبي ټوټې"  برخې لیکنې  

د ژوند پر ښکلاګانو اعتراف

د ژوند پر ښکلاګانو اعتراف

د ژوند پر ښکلاګانو اعتراف

يواځې د باران د څاڅکو اواز د غوږونو پردو ته ځان رساوه،نور هرڅه غلي و،واورې د ځمکې مخ ته دناوېتوب جوړه په تن کړې وه،خو اوس باران په دې سپينه جوړه خالونه وهل ،ډېره خوندوره منظره جوړه وه ،په دهليز کې يوې پايې ته تکيه وم او دکائناتو دخالق په قدرتونو مې فکر کاوه چې په دې شين سهار کې يې په کړس وخندل او زما په طرف راروانه شوه،د بل هر وخت مخالف يې نن پر شونډو موسکا حکومت کاوه، ډېر وخت وروسته مې داسې وليدله، دليل مې يې ورڅخه و پوښت،چې څنګه يې نن له خندا خوله نه را ټولېږې.

را غبرګه يې کړه: څه يې کوې  ډېر زيات مې وخندل، دهغې له خولې مې ...


Top