د  " ټولنیزې"  برخې لیکنې  

چارواکو! کابــل طـبي پـوهنتـون وژغورئ

چارواکو! کابــل طـبي پـوهنتـون وژغورئ

چارواکو! کابــل طـبي پـوهنتـون وژغورئ

کابل طبي پوهنتون د هیواد تر ټولو پخوانی او ستر طبي پوهنتون دی. یاد علمي بنسټ د ټولو کمي او کیفي نیمګړتیاو سربیره افغاني ټولنې ته لسګونه دورې تکړه داکټران او روغتیایي کارکوونکي وړاندي کړي دي. پداسې حال کې چې د هیواد په کچه تکړه او په ملي کانکور کې لوړې نمرې اخیستونکي ځوانان دغه پوهنتون ته لار مومي او نیغ په نیغه یې د هیوادوالو او انسان تر ټولو سترې پانګې یعني ژوند سره سر او کار دی، پدې وروستیو کې د دې پوهنتون نسبي تاریخي ویاړ او اعتبار د روغتیايي مافیايي کړیو او د دې پوهنتون د ناکاره مشرتابه  لخوا د ښکاره سبوتاژ او نابودی سره مخ دی. د...

Top