د  " نړېوالې چارې"  برخې لیکنې  

د ډونالډ ټرامپ د اوڅارتوب او بریالیتوب عوامل

د ډونالډ ټرامپ د اوڅارتوب او بریالیتوب عوامل

د ډونالډ ټرامپ د اوڅارتوب او بریالیتوب عوامل

په یووېشتمه پېړۍ کې، کله چې ټوله نړۍ لکه یو کلی داسې دی، د مځکې ټول هېوادونه او ولسونه یو له بل سره کلک تړي او ټولې پولې ورکې شوې دي. هغې پېښې، چې پخوا یې یوازې د یوې سیمې، هېواد او یوې لويې وچې لپاره ارزښت درلود، نن د ټولې نړۍ پر ګوټ ګوټ ژوره اغېزه کوي. دوې لسیزې وړاندې چا د دې وړاندوینه نه شوه کولای، چې د جګړه ځپلي افغانستان په لېرې پرتو سیمو کې به وګړي د امریکا سیاسي ژوند ته دومره ډېره پاملرنه کوي او په داسې ځېرکتیا به یې څېړي، خو اوس دا یو ټولمنلی حقیقت دی. د بېلګې په توګه، په ننني پېر کې د هلمند په هټیو کې د ع او غ د کاواکه او بې واک...

Top