د  " شعرونه "  برخې لیکنې  

اتل

اتل

اتل

خپل دا نظم د هېواد داسې یو اتل ته ډالۍ کوم، چې لوږو او تندو یې د همت مخه ډب نه کړای شوه.
پر ټول وطن یې د خوښۍ ګلونه وپاشل او د بري داسې بریمنې لارې یې کچ کړې، چې لیدو ته یې نړۍ حیرانه شوه.
هو، د وطن دا رښتینی اتل نوروز منګل دی!

 

اتل
یو وطن دی، نن شپه جنګ پکې معطل دی
یو وطن دی، نن یې هر لوری ګل ګل دی
یو وطن دی، نن یې هر زلمی اتل دی
یو وطن دی، په اوبو کې یې اور بل دی

یو وطن دی، د نړۍ پام یې خپل کړی
د عروج د زندګۍ بام یې ...


Top