د  " شعرونه "  برخې لیکنې  

انتظاره لیونی دې کړم!

انتظاره لیونی دې کړم!

انتظاره لیونی دې کړم!

راشه نور خو  راشه انتظاره لیونی  دې کړم

مکړه داسې مکړه نور دلداره لیونی دې کړم

ستا لارې ته دوه سترګې څلور مې کړې نور زر راځه
لار کې درته ناست يمه رویباره لیونی دې کړم

دکابل تصویر، د آسمايي تصوير

 دکابل تصویر،  د آسمايي تصوير
Top