د  " ذوقي او تفريحي"  برخې لیکنې  

عابد او د ميوې ونه

عابد او د ميوې ونه

عابد او د ميوې ونه

 دماشومانو لپاره کيسه

ژ : محمدالله وفا
عابد په يوه داسې غره کې اوسيده،چي هلته يکي يوه د انارو ونه وه. هره ورځ به ورته د انارو له ونې ځنې درې دانې انار راتلل، ده به خوړل او بيرته به خپل عبادت لګيا کيده .
ورځې تيريدې چې يوه ورځ لوی خدای په امتحان کې واچاوه . ان...

Top