د  " سیاسي"  برخې لیکنې  

د عطا محمد نور تالاشي

د عطا محمد نور تالاشي

د عطا محمد نور تالاشي

پرون شپه موږ له کابله د فلای دوبۍ په الوتکه کې له کابله دوبۍ ته پرواز درلود. الوتکه کې ناست وو چې عطا محمد نور او ورسره يو بل کس چې لنډه ږيره يې وه راوختل يو بکس هم ورسره و.

 د دوی د راختلو سره وضعيت متشنج غوندې و. دوی چې کېناستل پيلوټ له الوتنې انکار وکړ. له دوی وغوښتل شول چې له الوتکې کوز شي خو عطامحمد نور او ملګري يې انکار وکړ. لږ وخت چې تېر شو، دوه امريکايان چې غالبا د استخباراتو مامورين وو او مسلح وو په ډېره غوسه الوتکې ته د عطا محمد نور پسې ورغلل. په کنځاو کنځاو يې ورته په غوسه امر وکړ، چې بکس دې هم واخلي او کوز دی شي. ...


Top