دوکتور صلاح الدین سعیدی   

770x400xThe-New-Retirement.png.pagespeed.ic.OPPXU7D34i

روسي ضد هوا راكټونه او طالبان!

روسي ضد هوا راكټونه او طالبان!


که چیرې امریکا د بشار اسد مخالفینو ته سوریه کې ضد هوا اسلحه او راکټ ورکړي او یا امریکا او متحدین یې روسیه په اوکراین او مشابه مسایلو کې په قهر کړي او يا ورته مشكل جوړ کړي چې روسې ته د زغم نه وي نو بیا منطق لري چې روسان به مشابه کار وکړي.
که داسې وشي چې امکان لري، نو بیا هماغه کیږي چې امریګا او متحدینو یې د افغانستان مجاهدینو ته
د ستینګر راکټ په ورکولو په عالم اسباب کې د روسانو ملا ماته کړه.

770x400xThe-New-Retirement.png.pagespeed.ic.OPPXU7D34i

ترورشخصيت معاون اول رئيس جمهور!

ترورشخصيت معاون اول رئيس جمهور!


ترور شخصيت معاون اول رئيس جمهور و نام و عزت افغانستان و نام انسان و انسانیت را درین مرحله کسانی مرتکب میشوند که مانع تحقیقات و تأمین عدالت دریک محکمهء شفاف و روشن میشوند.
اینها یا خود کودن اند و یا دیګران را ساده فکر میکنند. ازین قماش و ازین قبیل تأکیدات احمقانه و ساده لوحانه و مکار درین روزها آنقدر میشنویم که انسان حیران به این نامهای بزرګ و کله های خالی میشود. از کجا آغاز کنم؟
بجاست و وجدان امر میکند از حلب سوریه ...


Top